Condicions d'ús

ACEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina Web http://www.barcelonaenergia.cat/ (“BARCELONA ENERGIA”) que es posa a disposició dels usuaris. L’accés a la mateixa comporta l’acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

BARCELONA ENERGIA pot oferir mitjançant la seva pàgina Web serveis que podran contractar-se i sotmetre’s a les condicions generals i particulars pròpies les quals s’informarà a l’usuari en cada moment.

ACCÉS A LA PÀGINA WEB I CONTRASENYES

En general, per a la consulta de la pàgina Web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari, sens perjudici de que per a la utilització de determinats serveis o el procés de contractació es necessari el seu registre.

Les dades personals dels usuaris que, en tot cas, es puguin obtenir mitjançant la subscripció o registre en la nostre pàgina web, estan protegits mitjançant contrasenyes escollides per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’usuari haurà de notificar a BARCELONA ENERGIA immediatament qualsevol us no autoritzat de la seva compte o qualsevol violació de seguretat relacionada amb el servei de la pàgina Web i que hagi tingut coneixement.

BARCELONA ENERGIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzats, en tant que les mesures tècniques, i contingut de les dades emmagatzemades això ho permeten. Tot això de conformitat amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

BARCELONA ENERGIA no es fa responsable davant dels usuaris per a la comunicació de  les seves dades personals a tercers que no siguin directament imputables a BARCELONA ENERGIA, ni per com utilitzin tercers aliens a BARCELONA ENERGIA aquestes dades.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

Els usuaris es comprometen a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, les bones costums i l’ordre públic. D’igual manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis a finalitats no lícites o contràries al contingut de les presents Condicions d’Ús, o adoptar comportaments lesius als interessos de BARCELONA ENERGIA, que afecti a drets de tercers o inutilitzar o deteriorar la pàgina Web de BARCELONA ENERGIA, el seus continguts o serveis o afectar a la funcionalitat normal de la mateixa.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, fer un mal us des les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

L’usuari es compromet a no afectar l’accés d’altres usuaris a la Web mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals BARCELONA ENERGIA presta el servei, així com realitzar accions que afectin, interrompin o generin errors en els indicats sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de BARCELONA ENERGIA o de tercers.

ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina Web i continguts de BARCELONA ENERGIA, i no s’aplica als enllaços o a la pàgines web de tercers accessibles mitjançant la Web. Aquests enllaços no estan sota el control de BARCELONA ENERGIA, i BARCELONA ENERGIA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació, ni de cap enllaç inclosos així com tampoc de cap canvi o actualització de les indicades pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’usuari sobre l’existència de fonts d’informació sobre un tema en concret, i de la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de BARCELONA ENERGIA.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

Tots els continguts de la pàgina Web, ens perjudici d’indicació en contra, són titularitat exclusiva de BARCELONA ENERGIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, es tracten del disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i demés elements que apareixen en la pàgina Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

BARCELONA ENERGIA no concedeix cap tipus de llicència o autorització per l’ús personal al l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat en la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per aquest motiu, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Web constitueixen una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial de BARCELONA ENERGIA o del titular dels mateixos.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

BARCELONA ENERGIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es puguin derivar, a títol enunciatiu, per errors o omissions en els continguts de la pàgina Web; la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

XARXES SOCIALS

L’usuari podrà unir-se als perfils en les xarxes socials de BARCELONA ENERGIA. En aquests casos, l’usuari accepta les condicions d’ús o la política de privacitat d’aquestes xarxes socials amb total indemnitat a BARCELONA ENERGIA.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Mitjançant la pàgina Web es recullen dades de caràcter personal dels usuaris, és per aquest motiu que et demanem que llegeixi amb deteniment la nostra Política de Privacitat ampliada, així com les diferents clàusules informatives que acompanyen a cadascun dels diferents formularis habilitats per recollir les dades personals.

D’igual manera l’informem de que BARCELONA ENERGIA utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i el seus sistema d’accés i comportament davant la nostre pàgina Web, per aquest motiu, has de llegir atentament la nostra Política de Cookies.

En qualsevol cas, les dades de caràcter personal recollides mitjançant la present pàgina Web seran tractades en compliment d’allò establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD) i en la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals (LOPDGDD) i per a les finalitats indicades en les Polítiques de Privacitat i Cookies.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

BARCELONA ENERGIA es reserva el dret a modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús de la pàgina Web, es per aquest motiu que l’usuari haurà de llegir-les periòdicament.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre BARCELONA ENERGIA i l’usuari es regularà per la normativa espanyola vigent i, davant de qualsevol controvèrsia, es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari.

BARCELONA ENERGIA perseguirà l’incompliment de les presents Condicions d’Ús així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web exercint totes les accions civils i penals que els hi puguin assistir en dret.