Política de privacitat

IDENTITAT I DIRECCIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El titular i responsable del tractament en els termes de la normativa de Protecció de Dades aplicables i, concretament el Reglament 2016/679 Europeo de Protecció de Dades Personals (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), es TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. (BARCELONA ENERGIA) amb C.I.F A08800880 i domicilio en Av. Eduard Maristany, número 44, C.P. 08930 de Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 46006, Foli 108, Secció 8, Fulla B-53082, I/A 137.
 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA APLICABLE

BARCELONA ENERGIA, com a responsable de la present pàgina Web i de conformitat amb allò disposat en el RGPD, la LOPDGDD i demés normativa aplicable en matèria de protecció de dades, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatiu per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.
 

TRACTAMENT DE DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT

BARCELONA ENERGIA l’informarà sempre sobre quines dades són d’obligatòria complementació i necessàries per a donar compliment a les finalitats que més endavant es concretaran.
Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hi hagin estat cedides les teves dades personals, en tot cas quan hi hagi comunicació expressa per la teva part o imperatiu legal, estan obligades a observar el secret professional i/o mesures de protecció, tècniques i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal així com la seva confidencialitat, evitant, sempre que sigui possible accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades amb la finalitat de garantir el nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per BARCELONA ENERGIA segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades mitjançant la nostra pàgina Web.
No obstant, mitjançant el present s’adverteix i informa de que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, BARCELONA ENERGIA no serà responsable en cas d’atac informàtic, presències de virus o altres elements o bé danys i perjudicis que se’n puguin derivar de la presència d’aquests, així com per la connexió o la descàrrega per vostè de continguts de la pàgina Web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware y software).
 

DADES PERSONALS

Fan referència a qualsevol informació o dada que pugui identificar-te directament (per exemple, el nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el número del document nacional d’identitat). Les dades personals inclouen dades d’informació com el correu electrònic / direccions postals/telèfon mòbil o contingut generat per l’usuari, entre d’altres. També podrien tenir la consideració d’identificadors numèrics únics la direcció IP del seu ordinador o del seu dispositiu mòbil, així com la que s’obtingui a través de les Cookies.

 

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS I FINALITAT DEL TRACTAMENT

BARCELONA ENERGIA tractarà les dades de l’usuari, recollides de manera manual i/o automatitzada per les següents finalitats específiques:
Gestionar les consultes, tràmits o reclamacions, així com atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar mitjançant els formularis habilitats a la nostre pàgina Web o qualsevol altre mitjà.
Executar el contracte de subministrament.
Gestionar la relació contractual existent entre les parts, a efectes administratius i contractuals.
Gestionar les registre dels usuaris donats d’alta en la nostre Web per accedir al seu perfil.
Elaborar anàlisis estadístics i estudis sobre els processos de consum i enviar-li comunicacions de consum i d’ eficiència energètica.
Gestionar el seu registre com a membre del Consell d’Usuaris e informar-li de les corresponents convocatòries als efectes de participar de forma activa en l’activitat del sector de les energies renovables.
Per a la realització de les tractaments indicats anteriorment es possible que es puguin portar a terme decisions automatitzades per l’elaboració de perfils. En qualsevol cas, ens limitarem a utilitzar aquelles dades necessàries per tal de fer-li arribar, en tot cas, correus electrònic personalitzats en funció dels les seves necessitats i circumstàncies.  Així mateix, l’ usuari es podrà oposar a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades mitjançant l’ enviament d’ un correu electrònic a la direcció indicada a l’ apartat “exercici de drets” d’ aquesta política.
 

BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

BARCELONA ENERGIA pot tractar les seves dades personals de conformitat amb qualsevol de les següents bases legals:
Perquè hagi atorgat el seu consentiment;
Per a l’execució de la relació contractual subscrita entre les parts;
Quan sigui necessària per a complir amb les obligacions legals i reglamentàries de BARCELONA ENERGIA; y,
Segons sigui necessari per al compliment de les obligacions previstes en el contracte que manté amb nosaltres.
 

DESTINATARIS

L’informem que, tenint en consideració les finalitats per a la que es recull la informació personal, pot accedir a la indicada informació, indistintament, les següents persones:
Personal autoritzat de BARCELONA ENERGIA o els seus representats actuant en nom de BARCELONA ENERGIA, subjecte a les lleis de protecció de dades i que resulten d’aplicació;
Autoritats reguladores i altres tercers de conformitat amb les normes aplicables; Ens locals municipals, de manera agregada, sense informació personal, i només amb l’objectiu de tractar la informació per millorar la planificació energètica de ciutat i ajustar-se a la necessitats de la ciutadania. Únicament es podran fer publicació de dades de consum de mode agregat.
Tercers (proveïdors de serveis IT que processen la informació; servidors; manteniment; suport de la base de dades; software i aplicacions) com encarregats de tractament, sota les instruccions de BARCELONA ENERGIA. Tot això, una vegada estan garantides les mesures necessàries per assegurar que podem compartir la referenciada informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables.
 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Respecte als terminis de conservació de les dades facilitades per l’interessat mitjançant la nostre pàgina Web, s’aplicaran els següents criteris de conservació en funció de les finalitats per a les que ens les hagis facilitat:
Les dades personals facilitades per tal de contractar amb BARCELONA ENERGIA i sol·licitar informació, es conservaran per BARCELONA ENERGIA durant tot el període que estigui vigent la relació i mentre no sol·licitis la supressió de les teves dades.
Finalitzada la relació, les dades personals es mantindran durant el període de temps que sigui necessari en atenció a complir amb els terminis de prescripció, per eventuals infraccions en matèria de protecció de dades, així com, segons els terminis de prescripció previstos en la resta de normativa que pugui resultar aplicable.
 

EXERCICI DE DRETS

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:
Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals. Podràs preguntar en qualsevol moment a BARCELONA ENERGIA si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir a les mateixes.
Dret a sol·licitar la rectificació si les dades personals són inexactes, o complimentar les mateixes en els supòsit de que tinguem incomplertes.
Dret a sol·licitar la supressió de les dades.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament sempre que no entri en conflicte amb l’exercici de l’execució del contracte que té amb BARCELONA ENERGIA.
Dret d’oposar-se al tractament: BARCELONA ENERGIA deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret a la portabilitat de les dades: en cas de que vulguis que les teves dades personals siguin tractades per un altre responsable del tractament, BARCELONA ENERGIA facilitarà la transmissió d’aquestes dades al nou responsable.
Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals.
Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podràs retirar el mateix en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament que té com a base el consentiment previ a la seva renuncia.
En tot cas, en el moment en que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades, així com la informació i contingut serà cancel·lat, moment en que no podràs accedir al seu perfil d’usuari, sense dret a instar qualsevol tipus de reclamació per aquest fet. No obstant l’anterior, això no implica que BARCELONA ENERGIA pugui mantenir les seves dades e informació correctament bloquejada fins a que hagi transcorregut els terminis de prescripció legals aplicables.
Per a exercitar els teus drets, pots consultar el procediment d’exercici de drets adreçant-te a   https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/
D’igual manera podràs dirigir-te a BARCELONA ENERGIA mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit al domicili social de BARCELONA ENERGIA o adreça electrònica privacitat@tersa.cat, adjuntant el tots dos casos, el seu DNI o un altre document que acrediti la teva identificació.
Així mateix, si consideres que BARCELONA ENERGIA està tractant de forma incorrecta les teves dades personals, pots dirigir-te a l’autoritat de control corresponent, és a dir, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de BARCELONA ENERGIA són les següents: BDO Auditores, S.L.P. i l’adreça electrònica de contacte és dpd@tersa.cat.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

En la pàgina Web de BARCELONA ENERGIA hi ha enllaços a altres planes Web que considerem potencialment útils i informatives. No obstant, has de tenir present que no avalem ni recomanem el contingut ni els altres serveis de les indicades planes webs, per aquest motiu recomanem que puguis llegir detingudament cadascuna de les polítiques de privacitat d’aquestes planes web. Et recordem que allò recollit en la present Política de Privacitat només afecta o té referència a BARCELONA ENERGIA.
 

COMUNICACIONS

BARCELONA ENERGIA pot remetre comunicacions de forma directa o mitjançant una tercera plataforma de conformitat amb la qual es generen enllaços únics que identifiquen la connexió amb el destinatari, així com els seus comportament d’apertura dels indicats enviaments.

MODIFICACIONS I INTEGRITAT DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons allò establert en la Política de Privacitat vigent en el moment en que recollim les teves dades. BARCELONA ENERGIA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en la seva pàgina Web, per aquest motiu li recomanem que visiti cada vegada que accedeixi la Política de Privacitat.

Si BARCELONA ENERGIA decidís en algun moment utilitzar les teves dades personals per altres finalitats diferents per les quals se’t van sol·licitar en el moment de recollir el seu consentiment BARCELONA ENERGIA t’ho comunicarem per correu electrònic a l’objecte d’obtenir novament el teu consentiment per aquest nou tractament.

En el supòsit que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lable con considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.